Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Veg’Table


Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 Veg’Table: gevestigd te Apeldoorn (Overrijsel) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 20117288 handelend onder de naam Veg’Table Sustainable Food Concepts (hierna te noemen Veg’Table)
1.2 Website: de website van Veg’Table, te vinden via www.veg-table.nl en alle bijbehorende sub domeinen.
1.3 Klant: de natuurlijke persoon (de consument), niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Veg’Table en/of zich geregistreerd heeft op de website.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Veg’Table en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Veg’Table zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene Voorwaarden, zijn deze voor Veg’Table slechts bindend, indien en voor zover deze door Veg’Table uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 Alle op de website en in andere van Veg’Table afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Als er verzendkosten en/of transactiekosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Veg’Table kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Veg’Table afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4 Veg’Table kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Veg’Table door het bestelproces te doorlopen en het voldoen aan de daarbij door Veg’Table gestelde eisen en voorwaarden.
4.2 Veg’Table bevestigt de bestelling per email. Zolang dit niet gebeurd is, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Veg’Table het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Veg’Table kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Veg’Table op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5 Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure geeft klant gegevens op waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens en wachtwoord strikt geheim te houden. Veg’Table is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al wat gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
5.4 Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Veg’Table daarvan in kennis te stellen, zodat Veg’Table gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Veg’Table is ontvangen, stuurt Veg’Table de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Veg’Table is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, zoals het inhuren van een bezorgservice.
6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, omschreven op welke manier levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden.
6.4 Indien Veg’Table de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Bovendien kunnen producten door overmachtssituaties, weersomstandigheden, seizoensomstandigheden etc. niet leverbaar zijn.
6.5 Veg’Table raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel over garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Als uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant de producten afhaalt in een vestiging, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 Specifiek voor artikelen waarbij er sprake is van een bepaald gewicht, kan het product in kleine hoeveelheden afwijken van het bestelde. Dit kan het geval zijn bij versproducten zoals groente en fruit.

Artikel 7 Herroepingsrecht
7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Veg’Table binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
7.2 De rechtstreekse kosten voor de retourzending van klant naar Veg’Table komen voor rekening van klant.
De door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.5 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Veg’Table, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Veg’Table kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Veg’Table bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 kalenderdagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op versproducten

Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Veg’Table
T.a.v. Bestellingen
Kayersdijk 171
7332 AS Apeldoorn

7.6 Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour gestuurde artikelen worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald.
7.7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die snel kunnen bederven of verouderen
-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

Artikel 8 Betaling
8.1 Klant betaalt de bestelling aan Veg’Table volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden. Veg’Table is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 9 Garantie en conformiteit
9.1 Veg’Table staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Veg’Table er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.2 Een door Veg’Table, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen 14 kalenderdagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt Veg’Table daarvan in kennis te stellen.
9.4 Indien Veg’Table de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 10 Klachtenprocedure
10.1 Als klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Veg’Table, dan kan hij bij Veg’Table telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2 Veg’Table geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Veg’Table binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

Artikel 11 Persoonsgegevens
11.1 Veg’Table verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 12 Slotbepalingen
12.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Veg’Table gevestigd is.
12.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Veg’Table
t.a.v. Webshop
Kayersdijk 171
7332 AS Apeldoorn
support@veg-table.nl
KvK 20117288
BTW NL1550.31.764.B01